Sean Paul, Jesse Royal & Mutaburuka – Guns of Navarone

Title: Guns of Navarone

Artists: Sean Paul, Jesse Royal & Mutaburuka

Label: Dutty Rock Productions @duttypaul / @duttyrockproductions

Sean Paul, Jesse Royal & Mutaburuka – Guns of Navarone